Alokace k 1. výzvě dotačního programu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji již byla vyčerpána. Aktuálně není možné podávat nové žádosti.

V současné době probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti obdržených žádostí.

Seznam prvních schválených žádostí je zveřejněn na webu MSK v části Výsledky (ZDE), kam budou postupně doplňovány také další skupiny schválených projektů.

Voucher pro rozvoj podnikání

Voucher pro rozvoj podnikání

Stojíte na začátku podnikatelské kariéry nebo hledáte způsob, jak nakopnout svůj stávající
business? S Voucherem pro rozvoj podnikání hravě zvládnete obojí.

K čemu jsou Vouchery pro rozvoj podnikání určeny?

 • Ověření podnikatelského záměru Ověření podnikatelského záměru
 • Nastavení business plánu Nastavení business plánu
 • Výdaje na zahájení nebo rozšíření výroby a služeb Výdaje na zahájení nebo rozšíření výroby a služeb
 • Pořízení strojů, softwaru a dalšího vybavení Pořízení strojů, softwaru a dalšího vybavení

Cílem voucherů je podpořit vznik nových nebo rozvoj stávající podnikatelských záměrů a aktivit. Předmětem podpory jsou především výdaje na zahájení nebo rozšíření výroby a poskytovaných služeb a zlepšení fungování malých a středních podniků.

Pro fyzické osoby nepodnikající jsou připraveny prostředky na využití služeb expertů k ověření podnikatelského záměru, správného nastavení business plánu, digitálních nástrojů pro podnikání či personální a finanční řízení. Právě nepřipravenost podnikatelského záměru a špatně nastavený, nebo dokonce chybějící business plán se podnikatelům často stává osudným.

Rozvoj podnikání je často spojen se značnými náklady. Pro malé a střední podniky je proto připraveno až 500 000 Kč nejen na výše uvedené služby, ale také na pořízení strojů a zařízení, softwaru, výstavbu nových staveb nebo stavební úpravy.

 

Služby v oblasti poradenství a vzdělávání lze využít pouze od akreditovaných poskytovatelů služeb.

Jaká je výše podpory?

 • 50 000 Kč pro fyzické osoby nepodnikající
 • až 500 000 Kč pro malé a střední podniky, přičemž minimální výše dotace je 50 000 Kč
 • Podpora je poskytována formou dotace ve výši maximálně 80 % ze způsobilých výdajů projektu, případně do výše, kterou umožňují pravidla pro podporu de minimis.

Co mohu v rámci voucheru pořídit?

 • hmotný majetek (např. stroje a zařízení, hardware apod.)
 • nehmotný majetek (např. software)
 • stavby formou výstavby a stavební úpravy
 • nájemné prostoru, zahrnuje i nájem za coworking (pouze u MSP s podnikatelskou historií do 3 let)
 • služby – poradenství a vzdělávání související s cíli projektu konečného žadatele
 • pojištění majetku, na který se vztahuje podmínka udržitelnosti

8 kroků, jak získat
podnikatelský voucher

1
Ikona: Mám nápad a chci ho realizovat

Mám nápad a chci ho realizovat

2
Ikona: Odevzdám přihlášku s přílohami

Odevzdám přihlášku s přílohami

3
Ikona: Vyčkám na hodnocení nezávislých expertů

Vyčkám na hodnocení nezávislých expertů

4
Ikona: Podepíšu smlouvu

Podepíšu smlouvu

5
Ikona: Obdržím zálohu 30 %

Obdržím zálohu 30 %

6
Ikona: Pustím se do projektu

Pustím se do projektu

7
Ikona: Ukončím a vyúčtuju projekt

Ukončím a vyúčtuju projekt

8
Ikona: Získám zbývající finance

Získám zbývající finance

Jaké podmínky musím splnit?

Přesné znění podmínek bude uvedeno po vyhlášení výzvy na stránkách Moravskoslezského kraje v průběhu listopadu. Je nutné splnit například následující:

 • Místo realizace a dopadu projektu musí být na území Moravskoslezského kraje. Zároveň je nutné, aby měl žadatel sídlo, pobočku nebo provozovnu na území kraje (v případě fyzických osob nepodnikajících trvalé bydliště, v případě OSVČ místo podnikání).
 • Žádost musí být podána stanoveným způsobem a ve stanovené formě. Maximální doba realizace projektu je 1 rok pro malé a střední podniky a 6 měsíců pro fyzické osoby nepodnikající.
 • Žadatel musí být trestně bezúhonný a nesmí být ve střetu zájmů. V žádosti musí dostatečně popsat způsob využití a přínos zakoupeného produktu či služby pro své podnikání, v případě fyzických osob nepodnikajících pro založení živnosti.

Hodnocení žádosti

Každá žádost musí splnit obecné principy přijatelnosti a obsahovat všechny požadované informace a přílohy. Dále bude hodnocena:

Přijatelnost podporovaných aktivit

Musí být naplněno alespoň 1 z níže uvedených kritérií:

 • Realizace projektu umožní zahájit podnikání.
 • V rámci realizace projektu dojde k zahájení výroby nového produktu nebo poskytování nových služeb.
 • V rámci realizace projektu dojde k rozšíření stávající výroby nebo stávajících poskytovaných služeb.
 • V rámci realizace projektu dojde ke zvýšení efektivnosti podnikatelské činnosti.

Přínosy realizace projektu

Musí být vyhodnoceny kladně alespoň 2 z níže uvedených přínosů (netýká se fyzických osob nepodnikajících):

 • Nárůst kvality produkce/služby.
 • Nárůst kvantity produkce/služby.
 • Nárůst přidané hodnoty.
 • Rozšíření portfolia odběratelů nebo kvantity odběru.
 • Optimalizace stávajících interních procesů a metod s cílem výrazného zvýšení efektivity nebo snížení nákladů firmy.
 • Uvedení nového výrobku nebo nové služby na trh.

Přesné podmínky a odkaz na podání žádosti najdete

na webových stránkách Moravskoslezského kraje.

Spolufinancováno Evropskou unii
Ministersvo životního prostředí
Operační program Spravedlivá transformace
Moravskoslezský kraj